thời gian xoay của spinner

Những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian xoay của Spinner

Các loại spinner có trọng lượng cánh dàn đều hoặc có 3 cánh, 4 cánh thời gian quay sẽ ít hơn. Chất liệu: các chất