yếu tố ảnh hưởng thời gian xoay con quay

Những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian xoay của Spinner

Các loại spinner có trọng lượng cánh dàn đều hoặc có 3 cánh, 4 cánh thời gian quay sẽ ít hơn. Chất liệu: các chất